• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Русский

Politika kvality

Akciová společnost TAJMAC-ZPS, a.s. se sídlem Zlín-Malenovice je největším výrobcem obráběcích strojů v České republice a řadí se k nejvýznamnějším výrobním podnikům v zemi.
Patří ke klíčovým dodavatelům obráběcích strojů celého průmyslu. Dále je dodavatelem řady vstřikolisů pro italskou firmu NEGRI-BOSSI.
TAJMAC-ZPS, a.s. chce být moderní organizací s pevným postavením na tuzemském a zahraničním trhu. Uplatňuje a udržuje systém managementu kvality a neustále zlepšuje jeho efektivnost v celé společnosti. Od důsledného aplikování zásad managementu kvality všemi zaměstnanci očekává prospěch v různých formách (zvýšená účinnost řízení, zlepšená výkonnost zaměstnanců, nižší náklady související s reklamacemi výrobků a služeb, spokojenost zákazníků, stabilní postavení na trhu, zvyšování obratu, zvyšování spokojenosti zaměstnanců).

V této souvislosti jsou vedením společnosti stanoveny následující principy v oblasti managementu kvality:

  • naplnění potřeb a očekávání zákazníků včetně zainteresovaných stran (dodavatelů, zaměstnanců, vlastníků) pro dosažení jejich spokojenosti a k získání konkurenčních výhod
  • neustálé zlepšování efektivity procesů systému managementu kvality
  • snižování negativních vlivů z činnosti společnosti na životní prostředí
  • identifikovatelnost a plnění zákonných požadavků, předpisů týkajících se výrobků, procesů a činností, včetně požadavků odsouhlasených zákazníky

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s příslušnými ustanoveními normy ČSN EN ISO 9001:2009. Politiku prosazuje ve své rozhodovací činnosti a pro ostatní zaměstnance společnosti je vzorem. Zavazuje se k plnění požadavků systému managementu kvality a je si vědoma nutnosti podpory pro zajištění činnosti procesů QMS, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
Klade důraz na zvyšování kompetentnosti, motivace a informovanosti zaměstnanců. Dbá na včasnou identifikaci a optimální zajišťování potřebných zdrojů (zaměstnanci, informace, infrastruktura, zařízení a finanční prostředky). Pravidelně ověřuje funkčnost systému kvality, stav a výsledky zlepšování.